fbpx

Uutiset

Poliisihallinon vastine: Tracker Safetyn käyttämisestä

Riistassa 4/23 oli Iso veli valvoo-artikkeli Tracker Safetyn käytöstä metsästyksen valvonnassa. Juttu herätti runsaasti mielenkiintoa lukijoissa. Poliisihallinon vastikkeessa Tracker Safetyn käyttö on heidän omien tulkintojen mukaan laillista, koska kohde ei ole yksilöitävissä sovelluksessa

Kuten artikkelissakin todetaan, käyttäjä voi itse valita näkyykö Tracker Safety-toiminnossa hänen ja koiran sijaintitieto anonyymisti vai ei. Artikkelissa todetaan, että kyseessä olisi eettisesti kyseenalainen toiminta.

Safety -ominaisuuden hyödyntämistä valvonnassa on selvitetty poliisissa, ja Poliisihallituksen erävalvonnasta vastaava poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen on antanut poliisia ohjaavan kannanoton Tracker Safetyn hyödyntämisestä erävalvonnan kohdentamisessa 11.11.2022.

Kannanottoon ovat antaneet lausuntonsa Keskusrikospoliisin lakiasiantuntija, sekä televiestinnän päällystövastaava. Voimassa oleva kannanotto ja ohjeistus on seuraava:

Poliisi voi kirjautua Tracker (tai vastaavaan) sovellukseen yleisvalvontatarkoituksessa ja käyttää sovelluksessa käyttäjälle näkyvää dataa yleisvalvontatarkoituksessa. Kyse ei ole pakkokeinosta, ja päätöksen sovelluksen käyttämisestä voi tehdä yksittäinen poliisimies.

Perustelut:

Tracker safety -sovelluksessa käyttäjä jakaa sijaintitiedon muille käyttäjille, mutta tieto jaetaan anonyymisti. Sijaintitieto ei siis yhdisty tiettyyn telepäätelaitteeseen tai telepääteosoitteeseen, jolloin kyse ei ole televalvonnasta.

Kyse ei ole tarkkailusta, eikä siis myöskään teknisestä tarkkailusta, sillä tiedonhankintaa ei kohdenneta tiettyyn henkilöön, vaan ennalta määrittelemättömään joukkoon. Kyseessä ei ole tekninen valvonta, sillä kyseessä ei ole jatkuvaa, eikä toistuvaa tiettyyn paikkaan tai kohderyhmään kohdistuvasta katselusta tai kuuntelusta. Edellä oleva poissulkevan päättelyn tuloksena kyseessä on yleisvalvontaan liittyvän tiedon hankkiminen ja hyödyntäminen.

Menemättä syvemmälle eettiseen pohdintaan, toteamme, että Tracker Safetyn tavoitteena on ohjata erävalvontaa suorittavia virkamiehiä tehtävänsä kohteelle. Kyseessä ei ole tiettyihin ihmisiin kohdistuva valvonta, vaan yleisemmin metsästäjiin kohdistuvasta yleisvalvonnasta. Ominaisuuden käytöllä ei myöskään pyritä tunnistamaan ketään yksilöä, vaan yksinkertaisesti kohdentamaan yleisvalvonnassa virkamiehen työaikaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Näkemyksemme mukaan ominaisuuden (Tracker Safety) käyttö yleisvalvonnassa on paitsi lainmukaista, myös viranomaistoiminnan näkökulmasta eettisesti perusteltua.

Voiko valvonta häiritä metsästystä?

Metsästyslain säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka saattaa pyyntivälineen toimintakunnottomaksi tai muulla tavoin häiritsee pyyntiä estääkseen tai vaikeuttaakseen 31 §:n vastaisesti toisen laillista metsästystä.

Viranomaisten toimenpiteiden tarkoitus tai valvonnan päämäärä ei ole laillisen metsästyksen estäminen tai vaikeuttaminen, vaan lakisääteisen valvontatehtävän suorittaminen. Näin ollen poliisi tai muu toimivaltainen valvontaviranomainen ei syyllisty valvontatehtävää suorittaessaan Metsästys- lain 31 § rikkomiseen.

Valvontaviranomaiset pyrkivät aina suorittamaan ja kohdentamaan valvontatapahtumansa siten, että laillista metsästystä ei tarpeettomasti häiritä. Esimerkiksi aseiden hallussapito ja metsästyslupien tarkastukset maastossa pyritään aina tekemään tilanteesta riippumatta vähimmän haitan periaatteen mukaisesti niin ja muutoinkin siten, että tarkastuksesta aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.

Mikäli valvojilla on havainto akuutista metsästystilanteesta, valvojat antavat tilanteen ensin mennä ohi ja vasta sen jälkeen suorittavat valvontatehtävänsä.

Mitä on ”kohtuuttoman tehokas” valvonta?

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tehokkuudella tarkoitetaan viranomaisen tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman vähin resurssein. Tehokkuusvaatimus voidaan jakaa kahteen, yhteiskunnalliseksi vaikuttavuustavoitteeksi ja odotukseksi toiminnallisesta tehokkuudesta. Samassa yhteydessä todetaan, että vaikuttavuustavoitteen ja toiminnallisen tehokkuuden tavoittelu tulee sovittaa yhteen muiden hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamisen kanssa.

Poliisi ja muut valvontaviranomaiset toimivat laissa määritellyin toimivaltuuksin, ja pyrkivät toiminnassaan noudattamaan hyvää hallintotapaa, jonka mukaan viranomaiset kohtelevat ihmisiä oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Oikeudenmukaisuutta on se, että viranomaiset eivät toimi yksilön oikeuksia vastaan, ja puolueettomuus sitä, että viranomaisen toiminta ja päätöksenteko eivät saa perustua epäasiallisiin tai hallintotoiminnalle muuten vieraisiin perusteisiin.

Erävalvonnan yksi merkittävä päämäärä on ennalta estää, paljastaa ja selvittää metsästysrikollisuutta. Näkyvä, ja mahdollisimman tehokas valvonta on paitsi rikoksia estävä, myös sitä paljastava toimintamuoto.

Sen lisäksi metsästyksenvalvontaan liittyy aina turvallisuusnäkökulma. Joka vuosi raportoidaan metsästysonnettomuuksista, joissa on joko menehtynyt tai vähintään vakavasti loukkaantunut joko metsästäjä tai sivullinen ihminen. Poliisin tietoon tulevat vain vakavat tapahtumat, ”läheltä piti” – tilanteet jäävät piiloon. Metsästyksen valvontaan liittyy aina osaltaan myös turvallisuuden valvonta erityisesti ampuma-aseiden kanssa toimittaessa, mm. päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.

Eli metsästyksen valvonnan yhteydessä tehokkuutta tulee tarkastella paitsi paljastettujen rikosten, myös ennalta estävyyden sekä turvallisuuden näkökulmasta. Metsästysrikollisuuden ennalta estämistä tai metsästysturvalli- suuden parantumista on erittäin vaikea mitata, joten pelkästään määrällisten mittareiden esiin tuominen ei anna koko kuvaa.

Lopuksi

Toivomme, että saamme avattua metsästäjille ja muille luonnossa liikkujille poliisin ja muiden viranomaisten suorittaman erä- ja metsästyksenvalvonnan taustoja ja perusteita. Valvontaa ei suoriteta metsästäjien tai muiden- kaan kiusaksi, vaan poliisilain 1 § 1 momentin toteuttamiseksi. Tällä vastineella on pyritty tuomaan esiin viranomaisten näkökulmaa artikkelissa peräänkuulutettuun ”… metsästäjien oikeusturva on taattu ja pelisäännöt ovat niin tarkastajien kuin metsästäjienkin tiedossa.”

Toivoisimme, että ”lainkuuliainen porukka”, siis valtaosa metsästäjistä, näkisikin metsästyksenvalvonnan hyvän harrastuksen mahdollistajana ja turvaajana, sekä yhteisten luonnonvarojemme ja kulttuurimme suojelijana. Ja että ”lakia kunnioittamaton porukka” näkisi valvonnan pelotteena, ja muuttaisi käyttäytymistään valtavirran mukaiseksi.

Poliisi ja muut erävalvontaviranomaiset tulevat edelleen toimimaan yhteistyössä metsästyksen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä metsästysrikollisuuden ennalta estämiseksi, paljastamiseksi sekä selvittämiseksi.

Mikäli kansalainen kokee joutuneensa epäasiallisen tai laittoman viranomaistoiminnan kohteeksi, on hänellä useita eri mahdollisuuksia valittaa tai kannella asiasta. Poliisi osalta asian selvittämistä voi pyytää aluevastuullisesta poliisilaitoksesta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Mikäli kyse on tosiasiallisesta hallintoratkaisusta, voi asiasta valittaa valitusohjeen mukaisesti alue- tai asiavastuulliseen hallinto-oikeuteen.

Kai Vepsäläinen, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Tuomo Korhonen, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Täältä voit lukea artikkelin Iso veli valvoo, mihin vastine vastaa.